Free Search

Saturday, July 10, 2010

Makhluk Halus Menurut Al-Quran Dan As-Sunnah (Bhgn 2)

QARIN

Qarin ialah perkataan Arab yang bermakna teman atau rakan. Istilah qarin di sini bermaksud roh-roh jahat dari kalangan makhluk-makhluk halus yang mengiringi kelahiran seseorang bayi. Kewujudan qarin ini ialah untuk menggoda manusia, menampakkan hal-hal yang buruk, dan yang jahat-jahat seolah-olah baik pada pandangan mata manusia. Qarin sentiasa berusaha lintuk menjerumuskan manusia dengan mengajak mereka melakukan kemungkaran dengan cara menggoda, merayu, memujuk dan menipu. Semua manusia mempunyal qarin sama ada ia nabi atau orang yang alim.

Dalam surah al-An'am ayat 112 Allah s.w.t. berfirman:

Dan demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi itu musuh dari jenis manusia dan jin, sebahagian daripada mereka membisikkan kepada yang lain perkataan yang indah-indah untuk menipu.

Rasulullah s.a.w. pernah bersabda yang berbunyi:

Tidaklah salah seorang daripada kamu (yang lahir ke dunia) melainkan dia telah dipertemankan dengan scorang kawannya daripada jin dan seorang kawannya daripada kalangan malaikat. Sahabat bertanya: Adakah engkau juga wahai Rasulullah? Baginda menjawab: Dan saya pun. Akan tetapi Allah menolong saya daripada gangguannya, maka tidaklah ia mendorong saya, kecuali kepada kebaikan.

Tersebut dalam al-Quran tentang tugas-tugas malaikat. Di antara mereka ada yang tugasnya mencatat amalan makhluk setiap hari, mencatat segala ucapan, dan ada yang membawa wahyu kepada rasul-rasul dan nabi-nabi. Ada pula yang menjadi duta-duta. Ada pula yang bertugas memelihara al-Quran, ada yang menjaga syurga dan ada yang menjaga neraka. Di antara mereka juga ada yang sentiasa berdoa siang dan malam, memuji-muii Allah dan bersujud. Ada pula yang sentiasa berdoa agar makhluk yang taat kepada Allah diberi keampunan. Tersebut juga dalam al-Quran tentang adanya malaikat yang datang membawakan ilham kepada Maryam bahawa dia akan diberi putera, atau yang kelihatan oleh Rasulullah s.a.w. ketika beliau mula-mula meneriina wahyu. Disebut juga tentang malaikat yang bersayap, satu-satu, dua-dua, tiga-tiga dan empat-empat.

Tersebut juga dalam Al-Qu'ran bahawa malaikat yang datang membawa wahyu kepada rasul-rasul itu namanya Jibril, yang juga disebut Ruhul-Amin dan Ruhul-Quds. Manusia yang sentiasa beriman dan istiqamah (tetap hati) akan didatangi oleh malaikat-malaikat untuk menghilangkan rasa takut dan dukacita mereka. Dalam peperangan Badar malaikat telah datang menolong orang-orang Islam,
sampai 3,000 malaikat jumlahnya.

Dijelaskan juga dalam hadis-hadis bahawa malaikat-malaikat itu memberi ilham yang baik kepada manusia, yang melahirkan keteguhan semangat dan iman. Ketika manusia diberi ilham yang baik oleh malaikat atau was-was yang buruk oleh syaitan, maka yang menerima ilham atau was-was itu bukanlah badan kasar, melainkan roh manusia jua. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat dengan matanya sama ada malaikat atau syaitan yang datang memberi ilham atau waswas, melainkan pengaruh mereka itu masuk ke dalam jiwa atau perasaan orang yang berkenaan. Kenyataan ini dikuatkan oleh sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Termizi, an-Nasa'i, demikian bunyinya;

Sesungguhnya dari syaitan ada semacam gangguan kepada anak Adam, dan dari malaikat pun ada pula. Adapun gangguan syaitan ialah menjanjikan kejahatan dan mendustakan kebenaran, dan sentuhan malaikat ialah menjanjikan kebaikan dan menerima kebenaran. Maka barang siapa merasai yang demikian, dia hendaklah mengetahui bahawa perkara itu dari Allah, dan terima kasihlah ia kepadanya. Tetapi kalau didapatinya yang lain, maka dia hendaklah berlindung kepada Allah dari syaitan yang direjam. Kemudian ia membaca: Syaitan menyuruh menjanjikan kamu kefakiran dan
menyuruh kamu melakukan kekejian.

Di bawah ini diperturunkan lagi dua buah hadis untuk menguatkan keterangan tentang ada qarin yang menemani setiap manusia.

Telah berkata Ummul Mukminin As-Sayyidah Aishah binti As-Siddiq:
Bahawasanya Rasulullah s. a. w telah keluar dari sisinya pada satu malam,
tiba-tiba berlakulah satu tiupan (syaitan) terhadapnya. Maka Rasulullah pun
datang melihat perkara yang sedang saya lakukan. Baginda bertanya:
Apakah ang terjadi Aishah? Maka saya menjawab: Apa halnya saya, tidak
diberi daya sebagaimana yang dikurniakan kepada engkau? Jawab
Rasulullah s.a. w.: Adakah syaitanmu telah datang. Maka saya menjawab:
Wahai Rasulullah. Adakah syaitan bersamaku? Jawab baginda: Ya. Saya
bertanya lagi: Adakah terjadi pada tiap manusia. Jawab baginda: Ya. Maka
saya pun bertanya: Adakah juga berlaku atasmu wahai Rasulullah. Jawab
Rasulullah: Ya tetapi Tuhanku memelihara akan daku hingga aku selamat
daripda tipu dayanya.

Sesungguhnya tidak ada seorang daripada manusia (yang dilahirkan)
melainkan dikembari Allah seorang jin sebagai kawan.

Jelasnya bahawa setiap orang itu mempunyai qarin. Maksud qarin di sini ialah syaitan yang sentiasa berusaha untuk menyesatkan manusia. Di antara qarin dan manusia, perbezaannya ialah manusia adalah seumpama bahan tunggangan, manakala qarin (iblis dan syaitan) tadi adalah penunggangnya. Demikianlah, perbandingan yang diberi oleh Rasulullah s.a.w.

Maksud menunggang atau memperkosa di sini bukanlah seumpama manusia itu menunggang kuda, menjadikan syaitan itu seumpama seorang penunggang yang sentiasa berada di atas jasad manusia dalam keadaan yang tidak dapat dilihat. Maksud sebenar hadis ini ialah iblis dan syaitan itu sentiasa berazam dan berusaha supaya manusia menurut kehendaknya. Banyak diantara mereka yang terpedaya dengannya sehingga menjadikan manusia itu memandang benda-benda yang baik itu buruk dan yang buruk itu baik serta menarik, cantik serta mengghairahkan, lantas mereka menentang perintah Allah s.w.t. Mereka inilah golongan yang menjadi bahan tunggangan qarin tadi.

Gambaran godaan iblis dan syaitan terhadap manusia dijelaskan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis yang bermaksud bahawa seseorang itu apabila hendak menganut agama Islam, iblis akan menggoda dan menipu manusia. Syaitan akan bertanya adakah mereka hendak meninggalkan agama asal mereka, iaitu agama yang telah dianuti oleh bapa-bapa dan keturunan mereka sejak dahulu kala lagi. Ketika manusia hendak berhijrah, iblis dan syaitan bertanya, adakah mereka sanggup meninggalkan tanahair yang telah mereka diami sejak dahulu kala. Adakah mereka akan meninggalkan langit atau tempat mereka berlindung. Padahal tempat yang hendak dituju belum pasti dapat menjamin kebahagiaan mereka. Begitu juga halnya ketika manusia hendak berjihad ke jalan Allah. Iblis dan syaitan menakut-nakutkan manusia supaya mereka sayangkan dunia yang begitu indah termasuk harta benda yang mereka miliki. Kemudian dibisikkan dalam hati mereka adakah mereka sanggup melihat isteri-isteri dikahwini oleh orang lain. apabila mereka mati ketika berjihad. Harta yang ditinggalkan akan dibahagi-bahagi untuk orang yang masih hidup. Orang lain bersuka ria menikmati harta peninggalan. Isteri yang ada berkahwin lain. Perjuangan seumpama ini adalah merugikan.

Sesungguhnya syaitan itu duduk mengganggu manusia dengan berbagai-bagai
cara. Ia duduk melakukan gangguan kepada manusia dengan alasan
Islam. Lalu ia berkata: "Apakah kamu masuk Islam, dan meninggalkan
agama kamu dan agama nenek-moyang kamu? Tetapi manusia itu
menentangnya dan masuk Islam. Lalu syaitan itu duduk menganggu
manusia dengan jalan hijrah ". Syaitan berkata: "Apakah kamu hendak
hijrah, meninggalkan bumi dan langitmu? Tetapi manusia itu menentang
dan berhijrah. Kemudian syaitan itu duduk dan menganggu manusia dengan
jalan jihad dan berkata: Apakah. kamu akan berjihad sedangkan jihad itu
menghilangkan nyawa dan harta. Kamu akan terbunuh. Maka isteri kamu
akan dikahwini oleh orang lain, manakala harta-harta kamu akan dibahagi-bahagikan.
Tetapi manusia tetap menentang syaitan dan terus berjihad.

Begitulah gambaran ringkas atas tamsil yang terjadi diantara manusia dan qarinnya atau denan syaitan lain. Hanya manusia yang leka dan sesat sahaja yang akan terpedaya dengan qarinnya yang boleh diperintah dan dipacu menurut kehendaknya. Mereka inilah yang akan menjadi kuda tunggangan iblis dan syaitan. Inilah jawapan Allah s.w.t. ketika iblis bersumpah akan membinasakan manusia
seperti yang tersebut dalam Surah al-Hijr ayat 42.

Sesungguhnya hamba-hambaku tidak ada kekuasaan bagimu atas mereka
kecuali orang yang mengikut kamu iaitu orangorang yang sesat.

Selain gangguan qarin, Imam Muslim meriwayatkan dalam kitab sahihnya bahawa Rasulullah s.a.w. ada bersabda, yang bermaksud bahawa tidak ada anak Adam yang dilahirkan ke dunia ini yang tidak diganggu oleh syaitan kecuali Isa 'alaihissalam dan ibunya Maryam berdasarkan firman Allah dalam Surah Ali Imraan ayat 36.

Sesungguhnya aku melindungi akan dia (Maryam) serta anak keturunannya
daripada syaitan yang direjam.

Lantaran gangguan-gangguan yang sedia menunggu itu maka Allah menyuruh supaya dibacakan azan (bang) di telinga kanan dan (qamat) di telinga kiri sebaikbaik seorang bayi itu dilahirkan yang salah satu tujuannya untuk mengelakkan daripada gangguan iblis dan syaitan.

Dari Abu Rafi r.a. (bekas hamba yang dimerdekakan oleh Rasulullah s.a.w.) ia berkata:

Aku lihat Rasulullah s.a.w. membaca azan salat di telinga Husain bin Ali
ketika Fatimah r.a. melahirkannya.

Sebuah hadis lain, dari Husain bin Ali r.a. ia berkata bahawa Rasulullah s.a.w. ada bersabda:

Siapa yang melahirkan anak lalu bayi yang dilahirkan itu diazankan pada
telinga kanan dan diqamatkan pada telinga kirinya, nescaya ummu sibyan
(jin yang menganggu kanak-kanak) tidak akan menganggunya.

Sehubungan dengan gangguan-gangguan ini, Imam Bukhari dalam kitab Sahihnya meriwayatkan bahawa.Rasulullah s.a.w. ada bersabda yang berbunyi:

Apabila malam meliputi (atau apabila malam menyelubungi) maka cegahlah
anak-anak kamu, kerana sesungguhnya syaitan-syaitan itu berkeliaran
ketika itu. Maka apabila luputlah satu ketika daripada Isyak, maka berilah
kebebasan kepada mereka, selak pintu kamu serta sebut nama Allah dan
padamkan lampu serta sebut nama Allah, dan tudunglah bekas-bekas
minuman kamu dan sebut nama Allah, dan tutuplah bekas-bekas makanan
dan menyebut nama Allah biarpun bekas itu telah ditudungi atau direntangi
sesuatu ke atasnya.

Jelasnya anak-anak kecil perlu berada dalam rumah pada waktu maghrib. Jangan biarkan mereka berada di luar rumah kerana pada masa itu segala jeris makhluk halus sedang keluar dari tempat kediaman masing-masing untuk mencari rezeki sambil mengenakan mangsanya.

Hakikatnya, malam bukan masa untuk manusia keluar dari rumah seperti yang seharusnya dilakukan pada waktu siang. Malam adalah untuk berehat, menenangkan fikiran dengan mengingati Allah, bukan untuk berkeliaran di luar rumah seperti yang dijelaskan dalam Surah Yunus ayat 67.

Dialah yang menjadikan malam bagi kamu supaya kamu beristirehat
padanya dan menjadikan siang terang benderang. Sesungguhnya pada
yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang
mendengar.

Rasulullah s.a.w. menyuruh supaya setiap orang mengurangkan keluar pada waktu malam kerana pada waktu malam segala kejahatan buruk boleh terjadi tanpa diduga.

Keluar pada malam itu tidak digalakkan kecuali sebab-sebab tertentu. Apatah lagi jika keluar seorang diri. Dalam hal ini Rasulullah s.a.w. ada bersabda:

Andainya manusia itu tahu apa yang terjadi ketika berseorangan, seseorang
itu tidak akan berjalan bersendirian biarpun satu malam buat selamalamanya.

Menurut kepercayaan keagamaan orang Mesir pada zaman lampau, qarin ialah makhluk kedua dalam setiap individu, atau secara umumnya sebagai teman, rakan dan syaitan. Dengan kata lain, qarin umumnya dipercayai sebagai hantu, syaitan atau jin yang lahir bersama-sama bayi dan akan menjadi teman sepanjang hidup.

Kepercayaan orang-orang Islam di Afrika Utara terhadap qarin berkait rapat dengan kepercayaan orang-orang Mesir. Jin yang terdiri daripada jantina yang berlainan menjadi rakan pada roh. Sekiranya bayi yang lahir itu lelaki, maka qarin itu dianggap sebagai kakak, begitulah sebaliknya. Qarin dikatakan tidur dengan kembarannya dan mempunyai kaitan dalam tidurnya yang dikenali sebagai mimpi. Seorang yang sedang tidur dikatakan pengaruh qarinnya lebih kuat daripada orang itu.

Dibandingkan dengan jumlah makhluk-makhluk lain, jumlah manusia adalah yang terkecil. Nisbah bilangan manusia hanya 1 %, bilangan jin 9% manakala malaikat ialah 90%. Rasulullah s.a.w. ada bersabda yang berbunyi:

Sesungguhnya Allah mencipta malaikat dan jin juga manusia 10 bahagian.
Kadar malaikat 9 bahagian, jin dan manusia satu bahagian. Allah ciptakan
dari satu bahagian itu dipecahkan kepada 10 bahagian. 9 bahagian
daripadanya adalah bilangan jin dan hanya satu bahagian sahaja bilangan
manusia.

Bersambung...

99 comments:

Anonymous said...

People from all over the world have acne or skin blemishes. This affects men, women, and adolescents. The article offers tips, natural solutions, and a great performing product Proactive Solution.

It's true that having pimples and blemishes on your face can be embarrassing. Acne lowers your confidence level and this can affect your school, home, and work life.
You feel like everyone is looking at your pimple or blemish.
You feel just like staying home!

Acne is known as pimples, lumps, and plugged pores that appear on the face, neck, face, shoulders and chest areas.
There is not one main factor that causes acne and it is stimulated by hormones, stress, puberty, food, and other factors.
The sun can also dry out the outer layer of your skin encouraging your sebaceous glands to start producing more oil.
No one is immune to skin blemishes when the conditions are there.

Medicine has produced many products to help relieve your acne. They are also quite a few natural remedies.
Here are some practical natural solutions that may reduce your acne.
First you need to start eating better and stop eating foods loaded with sugars, fats, and oils.
Fried food will not only put on the pounds but also may make your acne worse.
Drinking a lot of water will also help. The water will flush the toxins that are causing the acne out of your body. You
You should drink at least 24 ounces per day.
Another solution is to rub apricot juice on your face for at least 10 minutes a day. This natural product will help clear your skin of pimples.
Toothpaste is also a great way to get rid of skin blemishes. You should rub the toothpaste into the effected areas and leave it over night. Then wash is off in the morning.

If the natural solution does not work there are a ton of products on the market.
One product that seems to stand above the rest is [url=http://www.proactiveskincare.net] Proactiv. [/url]
The Proactive skin care products offer a three step system to clear your skin.
It is available online or at your local retail store. There are many celebrities who swear by the product.
Proactive Solution is also relatively inexpensive compared to other less productive products.

There are simple things your can do to prevent your acne from occurring in the first place.

Always be gentle with your face. Water that is too hot or cold can trigger your sebaceous glands to over produce oil and clog up your skin.
You should wash your face at least twice a day to keep the bacteria levels to a minimum.
Do not touch your face. The hands carry the most bacteria and you do not to place the bacteria here.
You should also wash your hands many times a day. This will help keep the bacteria levels low in case you touch your face.
For women who use makeup wear oil free or hypo-allergenic makeup for sensitive skin.
Men should use antiseptic products for razor burn that are designed to clear the pores and moisturize the skin.

To conclude men, women, and adolescents can suffer from confidence destroying acne and skin blemishes. There are natural remedies and a great product called Proactive Solution that can really help keep your acne to a minimum. There are also things you can do to prevent acne. Defeat your acne and face the world again!

Anonymous said...

Hello. In a crisis, fell revenue from sales [url=http://rapira-mir.ru]rapira-mir.ru[/url] . Tell my what can be done. Thanks in advance.
Vsem privet. V uslovijah krizisa upal dohod ot prodazh [url=http://rapira-mir.ru]rapira-mir.ru[/url] . Podskazhite chto mozhno sdelat'. Zaranee Spasibo.

Anonymous said...

The properties leaves, what that

Anonymous said...

I found your blog on google.I would like to offer my site: [url=http://www.myacaiberryreview.net]Acai Berry[/url]

Anonymous said...

Het is op die manier onmogelijk om een goed gefundeerde beslissing voor de toekomst te nemen omdat je simpelweg onvoldoende inzicht hebt in de cijfers van vandaag. At any point of time, he can fill up the online form and purchase the medication as per the prescription [b][url=https://svn.cct.lsu.edu/trac/cactus/ticket/721]side effects cialis[/url][/b]. There is no need to obtain a prescription from your doctor.
” These connotations are what universities and colleges refer to when explaining why those buildings are residence halls, not dormitories. It is very important to share all the information about your sexual situation in an open and honest manner to ensure you get the right drug for treatment [b][url=http://trac.eplt.washington.edu/lst/ticket/254]cialis from india tadalafil[/url][/b]. It is not known if sildenafil passes into breast milk or if it could harm a nursing baby.
Greenpeace’s mandate includes exposing environmental problems and forcing environmental solutions. Prevalence, prophylactic effects, and sexual practice" [b][url=https://svn.cct.lsu.edu/trac/cactus/ticket/721]order cialis online no prescription[/url][/b]. In the town, but she was beyond the words "apology," "hunsford," and "lady catherine de bourgh ate, pressing her to be the end of the subject.

Anonymous said...

You did a good job in researching vimax and writing your content. vimax pills This is good information that will help others. penis enlargement pills
Great job~ You did a good job in researching penis enlargement and writing your content. vimax pills This is good information that will help others. penis enlargement pills
Great job~

Anonymous said...

It is easier to tell, than to make.

Anonymous said...

logically

Anonymous said...

Reads my reviews about male enhancement pills befor your buy male enhancement products that really works and effective to increase your health and better your life. thank you. you can reads this reviews at http://www.male-sexual.com - vimax pills - penis enlargement

Anonymous said...

hello


great forum lots of lovely people just what i need


hopefully this is just what im looking for looks like i have a lot to read.

Anonymous said...

All about shop-script
[IMG]http://s43.radikal.ru/i102/0901/37/7366b19ed2b2.png[/IMG]
http://shop-scripts.ru
Can it: modules, templates, sql DB and othes...
FREE all products :)
[URL=http://www.shop-scripts.ru]shop-scripts.ru[/URL]

Варез и нулл движка размещен не будет.:-]
В сети и так полно
Что касаемо модулей и прочего, берется материал из открытых источников. Если интересный материал имеет какие-нибудь непосредственное авторство или права, то только с согласия автора!!!
Тематика форума: Обсуждение работы интернет магазинов на движке shop-script, обмен опытом, тестирование новых или уже известных модулей, участие в разработке новых решений и/или дополнений для shop-script, использующихся в интернет-продажах.

[URL=http://www.shop-scripts.ru]shop-scripts.ru[/URL]

Anonymous said...

NFL Picks

innocuous from nfl picks is proud to be your inception pro pleasing 2010 nfl picks as grandly as unengaged College football picks against the spread. Equal if you don't proffer on using our competent NFL Picks sensibly away, fulfilled bookmark us because of upcoming commonplace smack 2010 NFL football Picks or 2010 not busy College football picks. We also toss into view signing up as regards our mavin unfasten football picks at the apogee of the page. This is a wonderful aspect to ukase up to beau with principal nfl picks as understandably as partake of a affirm some munificent liberate College football picks and nfl winners along the way.

We stricture both college and pro football, although our stronger of the 2 sports is our NFL predictions. To mental image what is on knock about as a serving to our NFL subscribers trade in at unfettered our NFL football picks errand-boy check away from in crop up again of all the details. If you shift not had the stardom you would rule liked in erstwhile seasons betting your own nfl gambling picks, this approachable bender our unbroken NFL football picks and able-bodied your bankroll backtrack from on tow today with beneficent nfl picks. After each NFL pick you allude recognize how excellent the good anyway of our NFL handicappers picks lay the groundwork for against the pro football side spread.

In totalling to our specialty of NFL sports picks handicapping, we do gig College football predictions and request had some hugely kindly ascendancy respecting our College pick members, more on our College football pick container can be disunite a classify up below.
Football Picks

Anonymous said...

At unbind nfl picks we immediately a value all through sum complete make a pass at to releasing forth 4-5 of our best football betting picks per entertainment per week. While our football predictions are considered at mellifluous of commendation most to be the choicest encircling at cheese-paring no means are they expensive. You may drop-kick the scuttle missing our affordable rates in the forefront clicking the Enticement Picks regularly which gives info on both our upcoming College and pro football picks. We also invite you to sign up in compensation Out Football Picks at the sick of the years as understandably as repress superficial enervated the prime football sportsbook specials of the befitting hold side of the page.
emancipated of tabulation College football picks

Like we stated earlier we do also constraint College football. Most people visiting our website are football bettors and from betting College football noble as much as the NFL. In the service of this two together racket with as expressively as the mark-up gelt that you can prepared in compensation per period we lob up College football predictions. To conjecture what is on oppress in compensation this week, after unlit our autonomous College football picks stress or promulgate up on our College football predictions.

We himself wager numerous games from a unequivocal indecisive to the other of the while on our own, but on unoccupied nfl picks we include our lid 4-5 football spread picks in College and pro football. If you are someone who is an power junky, bets reverberant amounts, and a inexorable sports investor email us in arrival the details on our VIP a pinpoint going modus operandi to get ahead these selfsame selections, to be intimate with more validate up on extinguished some info on nfl and college handicapping.

We are here to contain from you so if you rib any questions approaching our 2010 College football spread picks or NFL winners paddywack untie to email us anytime. Thanks and kindly chances this season.

Anonymous said...

Buy cheap Acomplia without no prescription overnight delivery. acomplia sanofi italia

Anonymous said...

Awesome blog! Keep up the great work! If anyone is looking for a way to get a college degree online, here is a link: http://get-online-degree-now.info . Just throwing my 2 cents :) Best to all!

Anonymous said...

somebody used xrumer blast in the yesterday? Can anyone have seen site [url=http://xrumerservice.org]xrumer blast[/url] ? Can we get hundreds backlinks and visitors with xrumer in that service? My website is week old and I need some cool backlinks and vistors.

Anonymous said...

somebody got xrumer blast service in the some time ago? Can memebers have seen website [url=http://xrumerservice.org]xrumer[/url] ? Can we get thousands backlinks and web traffic with xrumer in that way? My site is 3 days old and I need thousands quality backlinks and vistors.

Anonymous said...

Between us speaking, in my opinion, it is obvious. I advise to you to try to look in google.com

Anonymous said...

Nice page! I haven't noticed ayahandazul.blogspot.com before in my surfing!
Keep up the good work! I think this video might be relevant to the page: http://www.youtube.com/watch?v=WiHOLMIh0Jo

Anonymous said...

Web hosting is a server in regard to serving and maintaining files looking for in unison or more net sites.
A web hosting checking is a genre of Internet hosting employment that longing mitigate an singular, firm, college, government syndicate and more place their website on the To the max Wide Web.
[url=http://www.jkahosting.com]Web hosting [/url] companies purvey space on a server notwithstanding take advantage of at near their clients as well as the internet accessibility required to fall on the web.
Sober-sided more powerful than the computer play is a innocuous environment in the course of the files and a loose connection to the Internet.
There are various different types of snare hosts, rule panels, operating systems, and options.
In extension there are included services such as website builders, search machine marketing, database deployment, and online stores.
So how do you know what to employ and who to rent it from?
Since they are so uncountable options this can be confusing.
The first responsibility you need to come to a decision is if you want a Windows spider's web publican or a linux web host.
Much of the old hat it does not matter though if you be undergoing specific software to use such as a shopping trolley or database bearing this will-power be important.
It is best to upon minus from your software provider the requirements of the program.
Then you pleasure necessity to decide on if you necessary a sphere repute and the amount of latitude and bandwidth needed.
Many trap hosting companies actually impart away domain names to changed customers so this may help grip your business.
In adding up uncountable net hosts also issue a gigantic amount of leeway and bandwidth in their hosting plans hoping you intent not in fact call it.
So at once that you possess decided on the operating pattern and how much you scarcity every now contract out us look at the options.
A entirely habitual selection is the from of a unshackled website builder. This can be critical if you should prefer to no or smidgen savvy with html programming. If you have some experience and use a database you inclination then difficulty to conclude how assorted databases you require. Some hosts purposefulness cede you immense databases and some cost per database. There are also innumerable other freebies nearby such as instinctive hand (software) base, shopping carts, templates, search motor optimization help, immeasurable discipline hosting and much more. Spam interdicting is also an important be involved you should expect from your host.
Second that you maintain institute the options you are looking seeking it is measure to look for a host.
Wow! There are so many. A sincere search against the phrase network manager drive create thousands of results. So who do you choose?
A web emcee should usually be handy in situation you demand assistance. At the least they should have in the offing a support desk and faq quarter in example in any event you have questions. If practicable a phone multitude is also helpful. They should also accommodate a fast server so your website is instantly visible and not slow to view. In putting together they should equip no or extremely baby downtime. This is when your website is not manifest at all. In the long run your files should be in a safeguard environment. After all you do not want someone accessing your files or infecting your website with malware.
To conclude they are varied snare hosting options and hosts. It is prominent to do your homework to bargain the tucker a given repayment for your website.

Anonymous said...

Boston, MA - Boston Red Sox earliest baseman Kevin Youkilis inclination miss the surplus of the 2010 seasonable with a torn abductor muscle in his right thumb.

He last wishes as be subjected to surgery at the Cleveland Clinic on Friday to restoration the rare injury. His thumb bequeath be immobilized suited for the next six weeks.

Youkilis was injured in the split second inning of Monday's engagement against the Indians after hitting a Fausto Carmona pitch. He stayed in the field initially, but was pulled in the third.

He finishes the 2010 pep up with a .307 batting usual, 19 homers and 62 RBI to go with a .411 on-base proportion in 102 games.

Anonymous said...

In today’s everybody of merry technology divers people waste their days at the computer. This article features tips and hints as a remedy for computer monitoring software programs and the moral issues with using this strain of product.
There are many reasons to over computer monitoring software. The original and noted is to monitor your children to induce tried they are unharmed when online and to limit access to obnoxious websites.
A another reason is to to your spouse when you believe them of cheating. Another make use of would be to monitor or limit website access to employees who should be working and not using the internet for personal use. In reckoning there are many other possibilities such as monitoring illicit enterprise or really restricting decided websites.

If you conclude that [url=http://www.computer-monitoring-software.org]computer monitoring software [/url] is in place of you be secure to analyze the many products within reach on the supermarket to remark the complete that is most talented tailored to your needs.
The products on different past access and information in check so be unwavering to do your homework.
Take in’s take a look at how the software works.

Computer monitoring software choose secretly do setting-up exercises on a computer (including laptops) in the unnoticed without any iota of the software in the plan registry. It will-power not surface in the approach tray, the prepare beadroll, the piece of work manageress, desktop, or in the Add/Remove programs. It should not be disrupted beside firewalls, spyware or anti virus applications and is clearly invisible.
The single using the computer drive not know about the software and will smoke the computer as they normally would. Steady hitting the distinguished control, alternate, rub buttons liking not demonstrate or an end the software.

So how perfectly does the software work?

The software wishes annals websites visited, keystrokes typed, IM (minute message) chats, email sent and received including webmail, chats, applications hardened, Powwow and Excel documents and even take screen shots.
The computer monitoring software will let you with dispatch ascertain if your neonate is innocuous or your spouse is cheating. It last will and testament also cede to you to design websites or software on the monitored computer.
The software disposition job out disappoint you every particularize of the computer use.
Accessing the recorded data will different with the types of computer monitoring software. Many programs will-power email you the recorded data in a procedure of a part file. Some need you to access the computer directly to landscape the data. The best wishes own you to access the materials online from any computer with a user login. This is the recommended method.
So contemporarily that you play a joke on evident on using computer monitoring software you are undoubtedly wondering if it is legal. In most cases the answer is yes at any rate this depends on the shape or fatherland you breathe in. When monitoring employees it is recommended to enquire about with allege laws or associating agreements.
Of direction using the software may also be a decent dilemma. Should I stoolie on my children, spouse, or employees? In today’s technological period a issue can be victimized at profoundly without evening tryst the offender. The restless nights could objective in you done on effectively your spouse is not cheating. Or peradventure you finally take evidence that they are. You can conclude employees from visiting untimely websites at undertaking by blocking access to them.
To conclude there are profuse legitimate reasons to use computer monitoring software. This is a valuable implement after myriad and can stop to retain your children, nuptials, or business. It is up to you to take if it is morally acceptable.

Anonymous said...

Houston, TX - The Houston Texans signed Andre Johnson to a two-year get development on Thursday, a buy that, according to the Houston Account, makes him the highest paid far-reaching receiver in the NFL.

Johnson, 29, led the NFL in receiving yards the mould two seasons and had five years and $35 million remaining on his existing contract.

The Chronicle reported the wing to be worth $38.5 million, including $13 million guaranteed. On average, Johnson inclination at the moment manufacture $10.5 million per year settled the next seven seasons, not including fulfilment incentives.

"I without exception said I wanted to play for one cooperate, and to be able to depict recompense the Houston Texans for my in one piece life's work is a tremendous honor," Johnson said. "I usually said I wanted to be part of something celebratory, and I knew that coming to a altered constitution, things were prospering to be a bantam disrespectful in the creation, and with it I have a hunch like things are enchanting that reform with a view us."

The University of Miami-Florida issue has dog-tired his whole seven-year career in Houston after the Texans selected him with the third total pick in the 2003 NFL Draft.

Johnson has recorded back-to-back 1,500-yard receiving seasons, including a 101-catch, 1,569-yard competition last year. He also scored nine touchdowns in 2009 to up his craft total to 42 TDs in 102 games.

"After the pattern two years, nobody has played to the level that this girlish cover shackles has as fancy that I've been round, other than one other person," said head coach Gary Kubiak. "What he's been doing has been special, and there's a lot more to come. So, that's flourishing to be exciting."

He has caught 587 passes for the benefit of 7,948 yards from the progress of his calling, just two of the numerous organization records he owns.

Anonymous said...

In today’s creation of great technology diverse people lay out their days at the computer. This article features tips and hints in search computer monitoring software programs and the ideals issues with using this type of product.
There are varied reasons to weigh computer monitoring software. The first and primary is to monitor your children to earn sure they are unharmed when online and to limit access to unsavoury websites.
A number two reason is to respect your spouse when you believe them of cheating. Another abuse would be to keep an eye on or limit website access to employees who should be working and not using the internet in the service of personal use. In reckoning there are innumerable other possibilities such as monitoring bad enterprise or simply restricting certain websites.

If you conclude that [url=http://www.computer-monitoring-software.org]computer monitoring software [/url] is in the interest you be sure to analyze the many products at one's fingertips on the supermarket to on the complete that is most adroitly tailored to your needs.
The products will different by access and information control so be sure to do your homework.
Let’s take a look at how the software works.

Computer monitoring software choose secretly fulfil on a computer (including laptops) in the unnoticed without any iota of the software in the plan registry. It will not appear in the method tray, the handle list, the piece of work overseer, desktop, or in the Add/Remove programs. It should not be disrupted during firewalls, spyware or anti virus applications and is completely invisible.
The particular using the computer whim not separate wide the software and will utter the computer as they normally would. Steady hitting the famous lead, alternate, rub buttons liking not demonstrate or stop the software.

So how word for word does the software work?

The software determination memento websites visited, keystrokes typed, IM (moment communication) chats, email sent and received including webmail, chats, applications against, Powwow and Dominate documents and equanimous take filter shots.
The computer monitoring software will disclose you with dispatch ascertain if your child is secure or your spouse is cheating. It wishes also allow you to impediment websites or software on the monitored computer.
The software disposition obstruction you every detail of the computer use.
Accessing the recorded facts purpose differ with the types of computer monitoring software. Myriad programs purpose email you the recorded materials in a texture of a printed matter file. Some require you to access the computer promptly to scene the data. The a- require allow you to access the data online from any computer with a user login. This is the recommended method.
So contemporarily that you have evident on using computer monitoring software you are probably wondering if it is legal. In most cases the explanation is yes however this depends on the shape or country you live in. When monitoring employees it is recommended to contain with body politic laws or union agreements.
Of direction using the software may also be a decent dilemma. Should I watch on my children, spouse, or employees? In today’s technological the world at large a teenager can be victimized at relaxed without evening congregation the offender. The sleepless nights could objective in you finally on out your spouse is not cheating. Or perchance you decisively arrange proof that they are. You can slow employees from visiting untimely websites at work close to blocking access to them.
To conclude there are various rightful reasons to utilization computer monitoring software. This is a valuable contrivance for many and can refrain from to retain your children, nuptials, or business. It is up to you to conclude if it is morally acceptable.

Anonymous said...

А вообще, не зря blogonews называется местом сбора всего самого интересного. [URL=http://blogonews.net]Все самое интересное[/URL] - несомненно верное название блога.

Anonymous said...

Genial fill someone in on and this enter helped me alot in my college assignement. Thank you on your information.

Anonymous said...

Всем привет!

Недавно перед мной встала задача, куда деть накопишиеся [b]европоддоны[/b], или еще их называют [b]Паллеты[/b],
[b]Поддоны[/b], [b]Европаллет[/b]ы Размеры 800*1200, 1000*1200- Это [u]Тара Пром назначения[/u].
Немного предистории.
Сам я тружусь кладовщиком на складе. Нам приходит много продукции на [b]Европоддонах[/b],
товар продаем а поддоны остаются, у нас встал вопрос куда их девать.
Раньше мы их сжигали.
Потом мне подсказали, что за поддоны можно получить деньги.
Начал звонить по фирмам везде были цены дешевые,
потом друзья мне подсказали, что в Челябинске есть такая Компания "[b]Уралсклад[/b]",
около 10 лет на Рынке Промышленной Тары с хорошей репутацией.
Я нашел их сайт в интернет - [url=http://www.uralsklad.ru]www.uralsklad.ru[/url] и позвонил по тел. +7(351) 233-07-14.
Буквально через час подъехал их представитель, Авто с Логотипом "[url=http://www.uralsklad.ru]Поддоны Челябинск[/url]".
Цены закупочные оказались самые высокие в г. Челябинске.
Все цивилизовано грузчики загрузили [b]Паллеты[/b] ешё и лом поддонов купили, расчитались на месте наличными.
Про другие фирмы я узнавал либо Цены низкие, либо Бракуют много, да и денег от них не дождешься.

Так что если у вас завалялись [b]европоддоны[/b], не торопитесь их выбрасывать, лучше обменяйте их на деньги.

Anonymous said...

All about shop-script
[IMG]http://s43.radikal.ru/i102/0901/37/7366b19ed2b2.png[/IMG]
http://shop-scripts.ru
Can it: modules, templates, sql DB and othes...
FREE all products :)
[URL=http://www.shop-scripts.ru]shop-scripts.ru[/URL]

Варез и нулл движка размещен не будет.:-]
В сети и так полно
Что касаемо модулей и прочего, берется материал из открытых источников. Если интересный материал имеет какие-нибудь непосредственное авторство или права, то только с согласия автора!!!
Тематика форума: Обсуждение работы интернет магазинов на движке shop-script, обмен опытом, тестирование новых или уже известных модулей, участие в разработке новых решений и/или дополнений для shop-script, использующихся в интернет-продажах.

[URL=http://www.shop-scripts.ru]shop-scripts.ru[/URL]
http://www.shop-scripts.ru

Anonymous said...

Im bored) lets play three word story =)

Three word story is a game in which a story is built by multiple people, who use three words each turn. It is a common favorite of forum gamers, since it is easy to explain and play in a linear, structured fashion. An example game goes as follows:
* A fat man...
* ... walked into a...
* ... car and it...
* ... was very painful...
* ... but he jumped...
* ... back up and...
* ... dug a really...
* ... small cave that...
* ... had two red...
* ... cats coming out...
* ... from some smoke...
* ... though a blue...
* ... streak speeds by...
* ... forcing twenty wayward ...
* ... evidences of fright...

ok =)?
Ill begin:

I opened the door...

Anonymous said...

Hey People

I wanted to share with you a wonderful site I just came across teaching [url=http://www.kravmagabootcamp.com][b]Krav Maga[/b][/url] For All Levels If you guys have seen the Discovery Channel TV Show called Fight Quest you would have seen their chief instructor Ran Nakash there featured on their [url=http://www.kravmagabootcamp.com][b]Krav Maga[/b][/url] episode. Anyways, let me know what you think. Is training via the internet something you would do?


regards

Steve

Anonymous said...

I would like to exchange links with your site ayahandazul.blogspot.com
Is this possible?

Anonymous said...

hi every person,

I identified ayahandazul.blogspot.com after previous months and I'm very excited much to commence participating. I are basically lurking for the last month but figured I would be joining and sign up.

I am from Spain so please forgave my speaking english[url=http://faworlddiscovery.info/].[/url][url=http://worlddiscoveryen.info/].[/url][url=http://plthehottesttopics.info/].[/url]

Anonymous said...

free registry cleaner , Software program that scans the Windows Registry and looks for old and invalid records.
registry cleaner , [url=http://www.cornwallites.ca/index1.cfm?DISPLAY=viewposts.cfm]registry cleaner[/url]
registry cleaner freeware , [url=http://www.zimbio.com/Regeditsoftware/articles/D6ph3C9xQHC/registry+cleaner]registry cleaner freeware[/url]
fix registry , [url=http://yy42.60.kg/viagra/]fix registry[/url]
registry cleaner online , [url=http://www.jaffhouse.com/iss/view.php?]registry cleaner online[/url]
registry cleaner , [url=http://rara.jp/cabalss/link63-0.html]registry cleaner[/url]
registry cleaner , [url=http://www.mcsegroup.com/index.php?topic=311688.0;prev_next=next]registry cleaner[/url]
free registry cleaner , [url=http://greekhistory.gr.funpic.de/pages/guestbook/guestbook/list2.php?page=3768]free registry cleaner[/url]
registry cleaner , [url=http://pokeplace.org/home.php?subaction=showcomments]registry cleaner[/url]

Applications frequently create Registry entries for momentary data and pointers to other files, but never remove them. Additionally, if ringbinders are personally deleted from the user.
Registry entries may point out files that do not exist. A Registry cleaner software can ahtvniwxnjnjnjnnjaw participate a offer of method utilities or a stand-alone, registry cleaner application

rafiuddin said...

I-network merupakan 1 aplikasi Facebook cari duit PERTAMA dalam Dunia..Ia semakin mengganas dari hari ke hari walaupon baru launching xsampai 1bulan!!pengikutnya telah melebihi 7000 org..satu angka yg mengagumkan... untuk maklumat lanjut, sila click http://i-network.us/suffy ..sambil layan internet,sambil kumpul duit raya..
enjoy..

Anonymous said...

Fantastic website I loved reading your information

[url=http://partyopedia.com]birthday supplies[/url]

Anonymous said...

http://auto-financing.co.cc

Anonymous said...

Мы предлагаем Вашему внеманию новую теплоизоляцию под названем - "Керамоизол". Керамоизол - современая теплоизоляция, которая поможет избавится от морозов , также эффективно устраняет: перегрев помещений, крыш. Посетите наш сайт и узнайте больше Керамоизол - лучшая теплоизоляция

Anonymous said...

regularity http://in-eve.ru/ eve online тайм карты, batemans http://sky-eve.ru/ eve иски, developer http://actual-eve.ru/ eve купить персонажа, daughters http://o-eve.ru/ eve тайм карты, civilian http://blog-eve.ru/ куплю иски eve,

Anonymous said...

Регистрация лицензионным AllSubmitter 6.0.1

Регистрация происходит лицензионным AllSubmitter 6.0.1 .
Немного о базе:
Каталогов в базе - 26000+
Каталогов в базе для авто - 21000+
База включает в себя многие популярные базы каталогов:Base2z, base2z_vip, BasePR, База Пухового, BizBase, tornado base и другие. Все базы последних версий И еще очень много покупніх баз!!!
Работаем только с покупними базамы!!!

Количество писем на e-mail: от 200 до 1300+ (всегда по-разному)
В успешные уходит примерно 2000-9000 каталогов
Этот прогон повысит:
1. Повышение посещаемости проекта.
2. Увеличится скорость индексации вашего сайта.
3. Рост тИЦ и Pr.
тиц от+10 до+240 (в зависимости от тематики сайта)
Pr от +1 до +4 (в зависимости от тематики сайта)
Что вам для этого нужно:
Связатся со мной по icq - 361077602. Или почта: buran7@bigmir.net
И Отправить заявкув которой указать:
1) Url сайта
2) Название сайта
3) Полное описание сайта
4) Краткое описание сайта
5) Ключевые слова
6) Категории, для регистрации сайта
7) Email адрес на который будут приходить письма
Стоимость такого прогона всего лишь 5$.
В эту стоимость входит:
Прогон сайта в автоматическом режиме + скрипт обратных ссылок который нужно установить на сайт до прогона сайта.( который служит для максимально эффективного прогона по каталогам). После регистрации (получения отчета) скрипт сносите.
Второй вариант прогон сайтов
Сюда входит:
Составление проекта Вашего сайта для Allsubmitter мною;
Прогон сайта в автоматическом режиме + ручной ввод капчи
скрипт обратных ссылок который нужно установить на сайт до прогона сайта.( который служит для максимально эффективного прогона по каталогам). После регистрации (получения отчета) скрипт сносите.
Стоимость такого прогона всего лишь 10$.
Есть еще прогон XRumer 5.0 Palladium по форумам, доскам обьявлений и блогам вся информация в контакте.
Прогон по соц закладках 130 сервисов вся информация при контакте.
На все вопросы дам ответ в контактах.
Оптовикам скидки!!!!!!
Связатся со мной по icq - 361077602. Или почта: buran7@bigmir.net

Ключевые слова:nulled, cracked, нулёные скрипты, варез, warez, scripts, seo, кряк, раскрутка,allsubmitter скачать, allsubmitter, базы allsubmitter, allsubmitter 4.7, базы, база белых каталогов, база каталогов, белые каталоги, базы для AllSubmitter, seo оптимизация, раскрутка сайта, каталоги статей, базы форумов, базы блогов, базы статей,заработок в интернете, заработок, работа, удаленная работа, заработать,видеоуроки, книги, заработок, программы, бесплатно, Аудио-материалы, Продвижение, Программирование, SEO Раскрутка, бизнес, Копирайтер, аудиокниги ,копирайтинг,

Anonymous said...

Регистрация лицензионным AllSubmitter 6.0.1

Регистрация происходит лицензионным AllSubmitter 6.0.1 .
Немного о базе:
Каталогов в базе - 26000+
Каталогов в базе для авто - 21000+
База включает в себя многие популярные базы каталогов:Base2z, base2z_vip, BasePR, База Пухового, BizBase, tornado base и другие. Все базы последних версий И еще очень много покупніх баз!!!
Работаем только с покупними базамы!!!

Количество писем на e-mail: от 200 до 1300+ (всегда по-разному)
В успешные уходит примерно 2000-9000 каталогов
Этот прогон повысит:
1. Повышение посещаемости проекта.
2. Увеличится скорость индексации вашего сайта.
3. Рост тИЦ и Pr.
тиц от+10 до+240 (в зависимости от тематики сайта)
Pr от +1 до +4 (в зависимости от тематики сайта)
Что вам для этого нужно:
Связатся со мной по icq - 361077602. Или почта: buran7@bigmir.net
И Отправить заявкув которой указать:
1) Url сайта
2) Название сайта
3) Полное описание сайта
4) Краткое описание сайта
5) Ключевые слова
6) Категории, для регистрации сайта
7) Email адрес на который будут приходить письма
Стоимость такого прогона всего лишь 5$.
В эту стоимость входит:
Прогон сайта в автоматическом режиме + скрипт обратных ссылок который нужно установить на сайт до прогона сайта.( который служит для максимально эффективного прогона по каталогам). После регистрации (получения отчета) скрипт сносите.
Второй вариант прогон сайтов
Сюда входит:
Составление проекта Вашего сайта для Allsubmitter мною;
Прогон сайта в автоматическом режиме + ручной ввод капчи
скрипт обратных ссылок который нужно установить на сайт до прогона сайта.( который служит для максимально эффективного прогона по каталогам). После регистрации (получения отчета) скрипт сносите.
Стоимость такого прогона всего лишь 10$.
Есть еще прогон XRumer 5.0 Palladium по форумам, доскам обьявлений и блогам вся информация в контакте.
Прогон по соц закладках 130 сервисов вся информация при контакте.
На все вопросы дам ответ в контактах.
Оптовикам скидки!!!!!!
Связатся со мной по icq - 361077602. Или почта: buran7@bigmir.net

Ключевые слова:nulled, cracked, нулёные скрипты, варез, warez, scripts, seo, кряк, раскрутка,allsubmitter скачать, allsubmitter, базы allsubmitter, allsubmitter 4.7, базы, база белых каталогов, база каталогов, белые каталоги, базы для AllSubmitter, seo оптимизация, раскрутка сайта, каталоги статей, базы форумов, базы блогов, базы статей,заработок в интернете, заработок, работа, удаленная работа, заработать,видеоуроки, книги, заработок, программы, бесплатно, Аудио-материалы, Продвижение, Программирование, SEO Раскрутка, бизнес, Копирайтер, аудиокниги ,копирайтинг,

Anonymous said...

[url=http://izh-bka.ru/][b]Юбилей больнице[/b][/url], которая находиться в[b] городе на Иже[/b], может стоит поздравить?!

kpadaku said...

mahluk halus memang ada sebagaimana yang ditulis dalam kitab suci Al-Quran.....
posting bagus, salam kenal

Anonymous said...

Тебе изменила жена? Тогда тебе на http://drochatvse.ru/ Размести ее фото и видео На нашем портале более 100000 пользователей ежедневно просматривают фото и видео жен изменщиц. Сочувствуют мужьям, наслаждаются эротическим видео, курьезными случаями, задорным порно, веселыми приключениями любовников.
Ппользователи клуба могут оставлять свои комментарии, drochatvse.ru

Anonymous said...

Здравствуйте. Продаеться партнерская программа http://cartbucks.ru/ многофункциональная, платники в основном сайты знакомств. Работает уже месяц,
все нормально, функционирует конверт отличный. Раскрутка пойдет быстро. Программа идет целиком с 10 платниками. Смотреть cartbucks.ru Цена договорная
с торгом. Кто желает пишите тикеты, либо на мыло плиз инфу afilliator@gmail.com Команда занята другим проектом, пишите договоримся (cartbucks.ru)

Anonymous said...

It is interesting to read this theory and space of its appendix in gambling.
That I be informed about it - it concerns statistics, is applied to the conclusiveness of the nonlinear equations.
Absolutely much the clarification to the problem arbitration (representing till now anybody so plainly expound nothing a smog) interests:
There is a teleshow - the virtuoso and the leader.
There are three doors. Behind one of them the prize, behind two others is not present.
The leader offers a select to the gambler that accordingly chooses any of 3 doors (their probabilities are equal).
After the realm of possibilities is made, the numero uno who knows where lies a superior, opens joined of those doors that are not chosen via the performer and shows that there the gain is not present. Also suggests the competitor to determine from time to time again already between 2 doors.
Topic - how to attain to the player? (In a source it is specified that it is necessary to restore a choice, the expectation of a pickings behind a door on which was specified nearby the actor who is doing not supervise = 66.7 %.
Altogether much I put off appropriate for councils or at least references where to look.
An eye to more intersting look http://www.obu.edu/centers/images/index.html

Anonymous said...

НИУ-ИБИС - создание, продвижение, аренда и поддержка сайтов. http://niu-ibis.ru Зайдите на наш сайт и рассчитайте самостоятельно стоимость всех Ваших затрат, а мы Вам сделаем еще скидку!!!

Anonymous said...

Amazon launched two new Kindle e-readers priced at $139 and $189 late Wednesday, with the cheaper version a Wi-Fi-only e-reader and $10 less than the Wi-Fi-only Nook.
[url=http://www.computerworld.com/s/article/9179853/Amazon_launches_two_new_Kindles_one_with_Wi_Fi_only]ComputerWorld[/url]
http://www.computerworld.com/

Anonymous said...

Отдельный который когда либо сталкивался с сапой задумывался вроде побыстрей наклепать сайтов которые реально
приносили приход и не попали спешно в бан поисковых систем.
Есть сайт который продает базы чтобы сайтов для движке DLE http://www.libertytraffic.ru/shop/.Купив базу
дозволительно шибко заполнить сайт контентом что проворно индексируется яшей и соответственно
результативно продавать ссылки для нем в сапе и других подобных системах.
Реальной с минимальными затратами такой сайт приносит 500 рублей в день.
Базы стоят очень дешево и их количество в продаже безвыездно увеличивается.

Anonymous said...

Наткнулся сайт в интеренете. Одновременно после регистрации дают [b]халявные 100$[/b].
Я уже получил. Спешите и Вы http://www.bidbroker.org

Anonymous said...

Ставим на учет[url=http://m-bibirevo.ru] железо и софт[/url]. Как провести инвентаризацию оборудования и программного обеспечения, обойдясь малой кровью
IT-парк любой организации часто насчитывает не один десяток систем самой разной конфигурации. И всегда найдется парочка вольнодумцев, которые захотят развести начальство на внеочередной апгрейд или установить [url=http://m-bibirevo.ru]Софт ПО для личных целей[/url]. Без системы учета и контроля админ рискует, как минимум, своей премией. Рассмотрим решения, позволяющие упростить эту задачу. WMI и Powershell.

Anonymous said...

Наши сайты:
Октябрь 18 Октябрь 06 Opel Record 2.1л, 1999 Hyundai Октябрь18 Bergheim Porsche Maserati 09Октябрь Marina Phuket Sadot Hotel Октябрь 04 Volkswagen Маврикий Октябрь 13 Октябрь 19 Boutique Hotel Mercury Октябрь 01 Северные Марианские острова Grand Seas Host Mark 5* Dadi City Leading 6л, $68300, 1994 monako-resort.info Nissan услуг

Anonymous said...

Приглашаю Вас на свой сайт 3D эротики. Никакого порно. только красивые девушки. Для просмотра нужны красносиние очки
http://www.eromania3d.ru

Anonymous said...

Качествено и в короткие сроки наши специалисты выполняют [url=http://www.engineersystems.ru/]проекты по внутреннему и внешнему электроснабжению[/url]
торговых комплексов, магазинов, квартир, дачных участков.
Лицензия СРО на проектирование.
Выезд на обследование и предварительные переговоры бесплатен.

Anonymous said...

http://northlandprivate.com/?ref=hyipblog

Northland Private Management Inc. is a leading independent investment company providing discretionary investment management working with high self-esteem members, their families and foundations with $ 1 million or more in investable assets. All Northland investment orders are focused on building and maintaining the financial wealth of our clients. Founded in 2009, the company is privately owned by its employees and is headquartered in Singapore

Our Vision

Our vision is the most influential worldwide Wealth Management Company.

Our Mission

Our mission is to provide a combination of performance and individual skill stations. We guarantee that each of our customers felt that they were heard, has a portfolio covering their specific requirements, as well as experience and service beyond expectations. Chasing performance is not only measured by capital. It is estimated by the amount of risk that is required and whether it is in accordance with our customers' tolerances and investment objectives.
Business Principles
Northland business was established on a set of business principles and core beliefs that serve as our Foundation.

1. The interests of our clients are always of the first priority.
Our experience reveals that our customers are the lifeblood of our company. Their interests always come first.

2. Significant employee stock ownership aligns the interests of our shareholders and customers for the long-term period.
Northland is an independent, private company owned by a group of like-minded business partners.

3. Investing with our clients is the foundation of our commitment to our business and customers.
We firmly believe in our investment philosophy and experience providing services without conflicts.

4. We use a conservative and disciplined approach to investing.

http://northlandprivate.com/?ref=hyipblog

Anonymous said...

Тойота Cruiser100 появился и представлен всемирной публике в 1998 году на автосалоне в Чикаго. Концерн toyota значительно увеличил показатели продольной, диагональной и поперечной жесткости. Под капотом Тойота Cruiser J9 находится V-образный восьмицилиндровый двигатель 2UZ-FE рабочим объемом 4.7 литра, который развивает мощность в 235 л с. Тойота Cruiser 100 J9 считается самым "серьезным" внедорожником от корпорации и было выпущено более миллиона автомобилей.
[url=http://www.comavto.ru/price/print.shtml?id=4&code=18624&mf=1]toyota land cruiser100 [/url]

Anonymous said...

Профессиональный хостинг сайтов от 30 руб. в месяц 500 мб http://libertyhost.ru

Anonymous said...

Профессиональный хостинг сайтов от 30 руб. в месяц 500 мб http://libertyhost.ru

Anonymous said...

Скачать

Быстро скачать

Скачать очень быстро

Скачать одной ссылкой

Скачать торрентом

Самая высокая скорость скачивания

Anonymous said...

Здравствуйте, уважаемые участники blog-misteri.blogspot.com! Раздел этот немного не подходит, но думаю и Вам будет интресно... Сайт gas-avto.com предлагает качественные услуги по установке и продаже газового оборудования для автомобилей, и так же предлагает посетить магазин газового оборудования

Anonymous said...

Приветствуем всех.
Вы собирались создать свой онлайн-дневник, но ещё не определились с бесплатным блог-сервисом?
Тогда добро пожаловать на наш сайт!
Вы начнёте вести свой блог через минуту после регистрации на нашем сайте.
Так как регистрация проста и не сложна.
Огромный функционал вашего персонального дневника вас больше чем устроит.
Вы можете писать о себе, событиях в своём городе и районе, загружать фото и видео файлы
и делиться всем этим с пользователями со всего Мира!
Добро пожаловать в нашу дружную компанию!

Просмотр и регистрация http://sibnw.ru/browse_blogs.php >>ЗДЕСЬ<<

Anonymous said...

Вот свежие киноленты что я нашла в сети из рабочих

Anonymous said...

Журнальный столик квадратный,на колесах, марки "ДЕКОРЛИТ " изготовлен из литьевого искусственного камня.
Цвета опор на выбор:
- для Черного мрамора и Черного с золотом - черная фактурная кожа
- для Бежевого мрамора и Белого с серым и какао - белая фактурная кожа.
Цвет столешницы на выбор.
Низкие ценам - http://www.eyus.ru/category_3.html

Anonymous said...

Журнальный столик квадратный,на колесах, марки "ДЕКОРЛИТ " изготовлен из литьевого искусственного камня.
Цвета опор на выбор:
- для Черного мрамора и Черного с золотом - черная фактурная кожа
- для Бежевого мрамора и Белого с серым и какао - белая фактурная кожа.
Цвет столешницы на выбор.
Низкие ценам - http://www.eyus.ru/category_3.html

Anonymous said...

Николай Басков нашел себе новую возлюбленную?! Подробности только у нас http://dailycomp.ru/page/14/

Anonymous said...

Варез - качай всё бесплатно.

Anonymous said...

nixon watches technical specifications Kenneth cole wrist watches medana swiss watches

Anonymous said...

Всего самого наилучшего
http://www.spvgg-leidringen.de/redirect.php?url=http://ufpk.kiev.ua

Anonymous said...
This comment has been removed by a blog administrator.
Anonymous said...
This comment has been removed by a blog administrator.
Anonymous said...
This comment has been removed by a blog administrator.
Anonymous said...
This comment has been removed by a blog administrator.
Anonymous said...
This comment has been removed by a blog administrator.
Anonymous said...
This comment has been removed by a blog administrator.
Anonymous said...
This comment has been removed by a blog administrator.
Anonymous said...
This comment has been removed by a blog administrator.
Anonymous said...
This comment has been removed by a blog administrator.
Anonymous said...
This comment has been removed by a blog administrator.
Anonymous said...
This comment has been removed by a blog administrator.
Anonymous said...
This comment has been removed by a blog administrator.
Anonymous said...
This comment has been removed by a blog administrator.
Anonymous said...
This comment has been removed by a blog administrator.
Anonymous said...
This comment has been removed by a blog administrator.
Anonymous said...
This comment has been removed by a blog administrator.
Anonymous said...
This comment has been removed by a blog administrator.
Anonymous said...
This comment has been removed by a blog administrator.
Anonymous said...
This comment has been removed by a blog administrator.
Anonymous said...
This comment has been removed by a blog administrator.
Anonymous said...
This comment has been removed by a blog administrator.
Anonymous said...
This comment has been removed by a blog administrator.
Anonymous said...
This comment has been removed by a blog administrator.
Anonymous said...
This comment has been removed by a blog administrator.
Anonymous said...
This comment has been removed by a blog administrator.
Anonymous said...
This comment has been removed by a blog administrator.
Anonymous said...
This comment has been removed by a blog administrator.
Anonymous said...

slot sweepstake video software http://buysoftwareonline.co.uk/de/product-24835/Virtuoza-Software-InControl-2-5 bleu tooth software [url=http://buysoftwareonline.co.uk/de/category-13/Musik-Software?page=23]smart phone web cam software[/url] service industry software solutions
[url=http://buysoftwareonline.co.uk/product-31616/ITubeX-Ultimate-6-0-MAC]ITubeX Ultimate 6.0 MAC - Cheap Legal OEM Software, Software Sale, Download OEM[/url] singapore search software ownership
[url=http://buysoftwareonline.co.uk/product-10224/Caphyon-Advanced-Web-Ranking-3-1][img]http://buyoem.co.uk/image/3.gif[/img][/url]

Anonymous said...

I'll immediately grab your rss as I can't to find your e-mail subscription hyperlink or
e-newsletter service. Do you have any? Kindly permit me realize in order that I may subscribe.
Thanks.

Also visit my blog post - plus de followers

Anonymous said...

Wonderful work! That is the type of information that are
supposed to be shared around the net. Shame on the search engines for not positioning this submit
higher! Come on over and seek advice from my site .
Thank you =)

Feel free to surf to my web blog: acheter vues youtube

Anonymous said...

Салон Секреты Красоты предлагает большой выбор классических салонных услуг: парикмахерские услуги, маникюр, педикюр, косметология, перманентный макияж. Мы работаем более 10 лет и придерживаемся принципа соотношения цены и качества обслуживания. Для постоянных клиентов действуют акции и бонусная система. Заходите на наш сайт [url=http://s-krasoti.ru/] наращивание волос бесплатно модель
[/url]

KISAH SUKSES IBU HERAWATI said...

Assalamu alaikum wr wb,,senang sekali saya bisa menulis dan berbagi kepada teman2 melalui room ini, sebelumnya dulu saya adalah seorang pengusaha Butik, kini saya gulung tikar akibat di tipu teman sendiri, ditengah tagihan utang yg menumpuk, saya coba buka internet untuk cari lowongan kerja, dan secara tdk sengaja sy liat situs pesugihan AKI DIMAS PRAMONO, awalnya saya ragu dan tidak percaya tapi setelah saya lihat pembuktian video AKI DIMAS PRAMONO Di Website/situnya Saya pun langsug hubungi beliau dan Semua petunjuk AKI saya ikuti dan hanya 3 hari Astagfirullahallazim, Alhamdulilah Ternyata benar benar terbukti dan 2Miliar yang saya minta benar benar ada di tangan saya, semua utang saya lunas dan sisanya buat modal usaha, kata kata beliau yang selalu sy ingat setiap manusia bisa menjadi kaya, hanya saja terkadang mereka tidak tahu atau salah jalan. Banyak orang menganggap bahwa miskin dan kaya merupakan bagian dari takdir dari Tuhan. Takdir macam apa? Tuhan tidak akan memberikan takdir yang buruk terhadap kita, semua cobaan yang Tuhan berikan merupakan pembuktian seberapa kuat Anda bertahan di dalamnya. Tuhan tidak akan merubah nasib Anda jika Anda tidak berusaha untuk merubahnya. Dan satu hal yang perlu Anda ingat, “Jika Anda terlahir miskin itu bukan salah siapapun, namun jika Anda mati miskin itu merupakan salah Anda.” sy sangat berterimakasih banyak kepada AKI DIMAS PRAMONO dan jika anda ingin seperti saya silahkan Tlp AKI Di 0823-1291-0909 Atau Cek Di Situsnya/intetnet «KLIK DISINI» saya juga tidak lupa mengucap syukur kepada ALLAH karna melalui AKI saya Bisa sukses. Jadi kawan2 yg dalam kesusahan jg pernah putus asah, kalau sudah waktunya tuhan pasti kasi jalan asal anda mau berusaha, AKI DIMAS PRAMONO Banyak Dikenal Oleh Kalangan Pejabat, Pengusaha Dan Artis ternama Karna Beliau adalah guru spiritual terkenal di indonesia.

PENARIKAN UANG MELALUI GAIB